Науково-дослідна частина Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя

Науково-дослідна частина

Структура та функції НДЧ

Структура, права i функціональні обов’язки НДЧ i наукових підрозділів

1.1. До складу НДЧ можуть входити наукові підрозділи університету, факультетів і кафедр, науково-дослідні інститути, навчально-науково-виробничі центри, проектні та конструкторські бюро, проблемні лабораторії, наукові та науково-технічні відділи, підрозділи з організації, координації та забезпечення ННТД, інші структурні підрозділи, спрямовані на здійснення ННТД, науково-дослідні інститути.

1.2. Структурні наукові підрозділи НДЧ діють на основі Статуту університету, створюються за наказом ректора і знаходяться в підпорядкуванні проректора з наукової роботи.

1.3. Структурні наукові підрозділи НДЧ здійснюють свою діяльність відповідно до затверджених ректором положень про них, які рекомендують права і обов’язки керівників цих підрозділів.

1.4. Виконання програм і проектів фундаментальних і прикладних досліджень, прикладних розроблень здійснюють колективи (тематичні науково-дослідні групи, творчі колективи, лабораторії тощо), до складу яких входять наукові та науково-педагогічні працівники, докторанти й аспіранти, студенти, допоміжний персонал, а в разі потреби залучаються фахівці інших організацій.

1.5. Організацію та безпосереднє керівництво виконанням програми або проекту досліджень і розроблень здійснюють наукові керівники. У разі потреби можуть призначати також відповідальних виконавців програм і проектів, наукових консультантів, інших відповідальних осіб.

1.6. Структуру і штати НДЧ визначають залежно від річного обсягу виконуваних робіт (річного фонду заробітної плати) і затверджує їх ректор університету на початку року. В разі необхідності структура і штатний розклад може змінюватися упродовж року наказом ректора за поданням проректора з наукової роботи.

1.7. Основною структурною одиницею НДЧ є підрозділ: науковий колектив теми; наукова лабораторія; відділ; науково-дослідний інститут тощо. Підрозділ може бути в складі кафедри або безпосередньо підпорядкований НДЧ.

1.8. Управління НДЧ здійснює начальник НДЧ, якого призначає наказом ректор за поданням проректора з наукової роботи. В прямому підпорядкуванні начальника НДЧ є відділ організації та обліку науково-дослідних робіт (НДР) адміністративно-управлінський та обслуговуючий персонал, а також наукові підрозділи НДЧ.

1.9. Начальник НДЧ несе відповідальність за організацію виконання науково-дослідних робіт, раціональне використанні засобів, придбаних для проведення цих робіт, дотримання планової, фінансової і договірної дисципліни.
1.10. Основні наукові й науково-організаційні питання діяльності НДЧ розглядає науково-технічна рада (НТР) університету.

1.11. Структурний підрозділ НДЧ очолює його керівник (керівник теми, завідувач лабораторією, завідувач відділом, директор інституту тощо), який несе повну персональну відповідальність за результати діяльності підрозділу перед замовником і НДЧ, а також за дотримання вимог охорони праці та техніки безпеки.

1.12. Керівник госпрозрахункового підрозділу має право:

– вносити пропозиції щодо укладання договорів;

– вносити пропозиції щодо зміни штатного розкладу, структури підрозділу, встановлення надбавок і окладів у межах фонду заробітної плати, заохочення співробітників , їх звільнення або пониження в посаді;

– розподіляти премії серед співробітників у межах фонду матеріального заохочення.

1.13. Керівник наукового підрозділу зобов’язаний:

– виконувати планові й договірні зобов’язання перед замовником і НДЧ;

– забезпечувати високу ефективність і якість науково-технічної продукції, яка б була конкурентоспроможною на ринку і давала б можливість її тиражування;

– удосконалювати організацію роботи підрозділу з метою отримання максимальної рентабельності;

– підтримувати в колективі високу трудову, виробничу і фінансову дисципліну.

1.14. Начальник НДЧ, керівник структурного підрозділу НДЧ, керівник теми та виконавець НДДКР зобов’язані дотримуватися вимог законодавства України щодо захисту відомостей, розголошення яких може заподіяти шкоду державним інтересам України.